FÄDERNAS KYRKA I NORDEN

   Vi kan göra anspråk på att samtidigt vara såväl den yngsta som den äldsta kyrkan i Norden, och vi välkomnar alla som här vill verka för en traditionell, ortodox tro och vilka vill återknyta banden med den tro som först kristnade våra länder kring Östersjön och Nordsjön.
   Den ortodoxa kyrkan kan uppfattas som ”ny" för många i Sverige, men det är i själva verket den äldsta i Norden, då det var denna tro och lära som kristen-domen hade då den först nådde våra förfäder. Via de stora floderna öster om Östersjön, via Kyïvriket, stod nordborna i direkt förbindelse med Konstantinopel. Detta skedde under den tid som även Rom var ortodoxt, varför kontakter dit också var naturliga.
  
Vi har på olika sätt verkat och funnits till som ett inregistrerat trossamfund sedan början av 1980-talet och sedan 2018 är vi upptagna som Skandinaviens dekanat av ROCOR (Russian Orthodox Church Outside of Russia) och dess vikariat för den västliga riten, under direkt kanoniskt beskydd av Hans Eminens Hilarion, ROCOR:s Förste Hierark, medan arbetet i Norden leds av Prosten Fr. Serafim och ett rådgörande domkapitel/dekanatsråd.
   Vi deltar med våra erfarenheter och förmågor i såväl internationellt som nationellt, kristet arbete, och vi är representerade i flera lokala, kristna råd och sammanslutningar. Regelbundna studier i ortodox troslära har en viktig plats i församlingens liv, och liturgier och tideböner sker efter särskild agenda. Vi deltar också flitigt i pilgrimsresor till platser viktiga i den nordiska kyrkans historia och tradition, och all vår verksamhet är öppen för alla intresserade.
   Vi är i grunden en allortodox kyrka, som välkomnar alla ortodoxa och ortodoxt intresserade, som tillsammans med oss vill fördjupa sig i den äldsta Kyrkans och kyrkofädernas tro och liv, och som vill vara en del i byggandet av vår egen ortodoxa kyrka i Norden, men vår speciella mission är att återerövra Nordens folk för den ortodoxa tron. Vår verksamhet sker huvudsakligen på folkspråket i de respekive, nordiska länderna.